• جنس
  • نخ پنبه
  • یقه
  • گرد
  • آستین
  • کوتاه